Testimonials

Nia Testimonial: Jean Jambas, Nia Teacher

Nia Testimonial: Jean Jambas, Nia Teacher

Farmington Hills, Michigan, United States

Nia Testimonial: Eleanor Ball, Nia Student

Nia Testimonial: Eleanor Ball, Nia Student

Sarasota, Florida, United States

Nia Testimonial: Nicola Price, Nia Teacher

Nia Testimonial: Nicola Price, Nia Teacher

Brighton, East Sussex, United Kingdom

Nia Testimonial: John Snell, Nia Teacher

Nia Testimonial: John Snell, Nia Teacher

Danielson, Connecticut, United States

Nia Testimonial: Jennifer, Nia Student

Nia Testimonial: Jennifer, Nia Student

St. Louis, Missouri, United States

Nia Testimonial: Lisa Brazelton, Nia Student

Nia Testimonial: Lisa Brazelton, Nia Student

Chicago/Oak Park, Illinois, United States

Nia Testimonial: Jemila Kwon, Nia Graduate

Nia Testimonial: Jemila Kwon, Nia Graduate

Portland, Oregon, United States

Nia Testimonial: Mary Bemis, Nia Student

Nia Testimonial: Mary Bemis, Nia Student

Seattle, Washington, United States

Nia Testimonial: Jennifer Miller, Nia Graduate

Nia Testimonial: Jennifer Miller, Nia Graduate

Santa Barbara, California, United States

Nia Testimonial: Estelle, Nia Graduate

Nia Testimonial: Estelle, Nia Graduate

Tauranga, Bay of Plenty, New Zealand

Nia Testimonial: Tristin Campbell, Nia Teacher

Nia Testimonial: Tristin Campbell, Nia Teacher

Nanaimo, British Columbia, Canada

Nia Testimonial: Michelle Lidor, Nia Graduate

Nia Testimonial: Michelle Lidor, Nia Graduate

Los Angeles, California, United States